Αντί χαιρετισμού (για την Αυγή Κασιγόνη-Νικοπούλου, περ. Δέκατα, τχ. 21, Άνοιξη 2010)

  

Αντί χαιρετισμού (για την Αυγή Κασιγόνη-Νι­κο­πού­λου, περ. Δέκατα, τχ.  21, ΄Ανοιξη 2010)
 
 
Αντί χαιρετισμού

 

Η Αυ­γή Κα­σι­γό­νη-Νι­κο­πού­λου, συ­νερ­γά­της των «Δε­κά­των» —έ­κα­νε την ε­πι­μέ­λεια των τε­λευ­ταί­ων τευ­χών— έ­φυ­γε α­πό κο­ντά μας την Τρί­τη στις 8 Σε­πτεμ­βρί­ου. Άν­θρω­πος με πλού­σια ζω­ή και δρά­ση σε πολ­λά ε­πί­πε­δα, γεν­νή­θη­κε στην Α­λε­ξάν­δρεια στις 25-08-1923.­ Με­­γά­λω­σε σ’ έ­να πε­ρι­βάλλον δια­νο­ου­μέ­νων και γα­λου­χή­θη­κε με τις προ­ο­δευ­τι­κές ι­δέ­ες της μη­τέ­ρας της Χρύ­σας Κω­λέτ­τη και ι­διαι­τέ­ρως του πα­τέ­ρα της Άγ­γε­λου Κα­σι­γό­νη, ο ο­ποί­ος ή­ταν νο­μι­κός, δη­μο­σιο­γρά­φος, κα­τα­ξιω­μέ­νος ποι­η­τής του πα­ροι­κια­κού ελ­λη­νι­σμού, και εί­χε ι­δρύ­σει στην Α­λε­ξάν­δρεια το 1924 τον εκ­δο­τι­κό οί­κο Α. Κασι­γό­νη, το πο­λι­τι­στι­κό πε­ριο­δι­κό «΄Ε­ρευ­να»­ (1927-1940), την μη­νιαί­α ελ­λη­νο-α­ραβι­κή ε­φη­με­ρί­δα «Αι­γυ­πτιώ­της Έλ­λην» (1932-1939) και το πε­ριο­δι­κό «Έλ­λην» (1942-1944), φυλα­κί­στη­κε δε δύ­ο φο­ρές για τις πο­λι­τι­κές του δρα­στη­ριό­τη­τες. Η Αυ­γή βο­η­θού­σε πά­ντα α­νά­λο­γα με την η­λι­κί­α της σ’ ό­λα τα έ­ντυ­πα, σ’ ό­λα τα στά­δια και τις διερ­γα­σί­ες, στα α­πλά ό­ταν ή­ταν μι­κρό παι­δί, στα πιο σύν­θε­τα αρ­γό­τε­ρα σαν έ­φη­βη. Ζυ­μώ­θη­κε μέ­σα στον πνευ­μα­τι­κό αυ­τό κό­σμο και ε­κεί, στον δι­κό τους εκ­δο­τι­κό, έ­μα­θε να κά­νει και διορ­θώ­σεις κει­μέ­νων. Ο­λο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης στο Α­βε­ρώ­φειο Γυ­μνά­σιο της ελ­λη­νικής κοι­νό­τη­τας. Για έ­να διά­στη­μα ή­ταν γραμ­μα­τέ­ας του Γιώρ­γου Σε­φέ­ρη ό­ταν ε­κεί­νος υ­πη­ρε­τού­σε στην Α­λε­ξάν­δρεια, έ­χο­ντας α­κο­λου­θή­σει την ε­ξό­ρι­στη τό­τε κυ­βέρ­νη­ση.

Ή­ταν πε­ρή­φα­νη για την προ­σω­πι­κό­τη­τα του πα­τέ­ρα της και τον εί­χε για πα­ράδειγ­μα σε ό­λη της τη ζω­ή. Θυ­μά­μαι με πό­ση τρυ­φε­ρό­τη­τα —πά­ντο­τε κρυμ­μέ­νη— μι­λού­σε για την ε­πι­λο­γή του ο­νο­μά­τός της κα­θώς και του α­δελ­φού της Ά­γη, με βά­σει το αρ­χι­κό γράμ­μα Α, ώ­στε να μην χρεια­στεί να αλ­λά­ξει η ε­πω­νυ­μί­α του εκ­δο­τι­κού τους οί­κου. Με­τά ήρ­θαν τα ι­στο­ρι­κά γε­γο­νό­τα και άλ­λα­ξαν τα αρχι­κά ε­κεί­να σχέ­δια. Το 1944 ε­πι­στρέ­φουν οι­κο­γε­νεια­κώς στην Ελ­λά­δα, ό­που ο πατέ­ρας της φυ­λα­­κί­­ζε­ται και πά­λι.
Μέ­σα στο ι­διαί­τε­ρο αυ­τό κλί­μα η Αυ­γή δια­­μόρ­φω­σε έ­να μα­χη­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα, με α­δια­πραγ­μά­τευ­τες α­ξί­ες, έ­ντο­νο αί­σθη­μα προ­σφο­ράς και α­συμ­βί­βα­στες συ­μπε­ρι­φο­ρές, χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που ή­ταν εμ­φα­νή διαρ­κώς στη ζω­ή της, στις επι­λο­γές και στις σχέ­σεις με τους γύ­ρω της. Υ­πήρ­ξε ε­νερ­γό μέ­λος της Ε­θνι­κής Α­ντί­στα­­σης, που χρό­νια με­τά, και συ­γκε­κρι­μέ­να το 1986, την τί­μη­σε με το Α­ναμνη­στι­κό Με­τάλ­λιο ως μέ­λος της Ε­ΑΣ Μ. Α­να­το­λής και ως με­μο­νω­μέ­νη α­γω­νί­στρια. Λό­γω της δρά­σης της ε­ξο­ρί­στη­κε στο Τρί­κε­ρι ό­που συν­δέ­θη­κε φι­λι­κά με τον συ­νε­ξό­ρι­στό της Γιάν­νη Ρί­τσο και στη Χί­ο, ό­που γνώ­ρι­σε και τον πρώ­το της ά­ντρα τον ζω­γρά­φο Μάν­θο Κέ­τση, με τον ο­ποί­ο ό­μως χώ­ρι­σαν πε­ρί­που τρί­α χρό­νια αρ­γό­τε­ρα. Πά­ντο­τε την γο­ή­τευε ο χώ­ρος του λό­γου και της τέ­χνης ί­σως και λό­γω της οι­κο­γε­νεια­κής της πα­ρα­κα­τα­θή­κης, στα κα­τά­λοι­πά της μά­λι­στα βρέ­θη­καν κά­ποια ε­φη­βι­κά της σχέ­δια και χρώ­μα­τα που εί­χε φυ­λά­ξει με με­γά­λη ε­πι­μέ­λεια. Το 1960 πα­ντρεύ­τη­κε τον Πα­να­γιώ­τη Νι­κό­που­λο —που κα­τά την διάρκεια της Κα­το­χής εί­χε ε­πί­σης ε­ξο­ρι­στεί σε στρα­τό­πε­δο της Αυ­στρί­ας και αργό­τε­ρα τι­μή­θη­κε με το Α­να­μνη­στι­κό Με­τάλ­λιο της Ε­θνι­κής Α­ντί­στα­σης— με τον ο­ποί­ο μοι­ρά­στη­κε, για πά­νω α­πό σα­ρά­ντα χρό­νια, κοι­νούς προ­βλη­μα­τι­σμούς, ο­ρά­μα­τα και πο­λι­τι­κούς α­γώ­νες. Α­δελ­φός του Πα­να­γιώ­τη ή­ταν ο ποι­η­τής και κρι­τι­κός θε­ά­τρου Νά­σος Νι­κό­που­λος, κι έ­τσι η συ­να­να­στρο­φή με αν­θρώ­πους της τέ­χνης συ­νε­χί­στη­κε, μια και πολ­λοί α­πό τους φί­λους τους ή­ταν λο­γοτέ­χνες, ζω­γρά­­φοι και άν­θρω­ποι του θε­ά­τρου. Η ί­δια μό­λις συ­ντα­ξιο­δο­τή­θη­κε α­πό την Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δας, α­σχο­λή­θη­κε για πολ­λά χρό­νια με διορ­θώ­σεις κει­μέ­νων σε αρ­κε­τούς εκ­δο­τι­κούς οί­κους, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων στα Ελ­λη­νι­κά Γράμ­μα­τα και μέ­χρι το τέ­λος της ζω­ής της α­νι­διο­τε­λώς στο λο­γο­τε­χνι­κό πε­ριοδι­κό «Δέ­κα­τα». Με­τά τον αιφ­νί­διο θά­να­το του Νά­σου Νι­κό­που­λου το 1991, ε­πι­μελή­θη­κε με α­γά­πη και φρο­ντί­δα τον τό­μο με τί­τλο «Κρί­σεις για το Νε­ο­ελ­λη­νικό Θέ­α­τρο», που πε­ριέ­χει ε­πι­λο­γή α­πό το σύ­νο­λο των θε­α­τρι­κών κρι­τι­κών του, οι ο­ποί­ες εί­χαν δη­μο­σιευ­θεί στην ε­φη­με­ρί­δα «Αυ­γή» κα­τά το διά­στη­μα 1978-1987. Το ό­λο εγ­χεί­ρη­μα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με την συ­νερ­γα­σί­α των εκ­δό­σε­ων Δελ­φίνι και του Μου­σεί­ου και Κέ­ντρου Με­λέ­της του Ελ­λη­νι­κού Θε­ά­τρου.
Υ­πήρ­ξε θα­λε­ρή και δρα­στή­ρια με κρι­τι­κό πνεύ­μα και συ­νέ­πεια στις υ­πο­χρε­ώσεις της μέ­χρι το τέ­λος. Γεν­νή­θη­κε α­νά­με­σα στα χαρ­τιά και στα γράμ­μα­τα και πέ­θα­νε έ­χο­ντας βι­βλί­α, χαρ­τιά, ση­μειώ­σεις και διορ­θώ­σεις ο­λό­γυ­ρά της. Και με μια χει­ρο­νο­μί­α που συ­νό­ψι­ζε ο­λό­κλη­ρη τη ζω­ή της δώ­ρι­σε την σο­ρό της στην ε­πι­στή­μη, θέ­λο­ντας να προ­σφέ­ρει α­κό­μα και με­τά το θά­να­το.
 Η κο­φτή φω­νή, οι στα­κά­τες εκ­φρά­σεις, η διαυ­γής σκέ­ψη και η ει­λι­κρί­νεια της δια­τύ­πω­σης έ­κρυ­βαν πο­λύ προ­σε­κτι­κά έ­ναν άν­θρω­πο ι­διαί­τε­ρα ευαί­σθη­το και τρυ­φε­ρό. Δε χά­ι­δευε πο­τέ με τα λό­για, συ­μπα­ρα­στε­κό­ταν με πρά­ξεις. Η πιο έ­ντο­νη και χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή α­νά­μνη­ση που έ­χω α­πό την Αυ­γή εί­ναι α­πό τα Χριστού­γεν­να του 1969 ό­ταν πλού­τι­σε το παι­δι­κό μου δω­μά­τιο και φώ­τι­σε τον νου μου α­νοί­γο­ντας νέ­ους ο­ρί­ζο­ντες κα­τα­νό­η­σης του κό­σμου και α­πο­δο­χής της δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τας των αν­θρώ­πων —πο­λύ πριν η έν­νοια της πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κότη­τας και της δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τας γί­νει α­να­γκαί­α και στην Ελ­λά­δα— δω­ρί­ζοντάς μου μια μι­κρή α­ρα­πί­να. Κρα­τώ α­κό­μα τρυ­φε­ρά την έκ­πλη­ξη του ι­διαί­τερου δώ­ρου, το δί­δαγ­μα και την κού­κλα.
 
 
2009-04-01 Αντί χαιρετισμού για την Αυγή Νικοπούλου στο περ. Δέκατα (2009-04-01)
Τελευταία Ανανέωση:
Τρί, 05/24/2011 - 13:16