Βιογραφικό Λογοτεχνίας

   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8E_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85                                    
 
 Η Η­ρω Νικοπούλου γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να. Σπού­δα­σε ζω­γρα­φι­κή με τον Νί­κο Κε­σαν­λή, τον Δη­μή­τρη Μυ­τα­ρά και σκη­νο­γρα­φί­α με τον Γιώρ­γο Ζιά­κα, στην Α­νω­τά­τη Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών της Α­θή­νας, απ’ ό­που α­πο­φοί­τη­σε με ά­ρι­στα. Έ­χει κά­νει πολ­λές α­το­μι­κές και ο­μα­δι­κές εκ­θέ­σεις στην Ελ­λά­δα και στο ε­ξω­τε­ρι­κό.
Πα­ράλ­λη­λα από το 1986 α­σχο­λεί­ται με την λο­γο­τε­χνί­α. Έ­χει δη­μο­σιεύ­σει πέντε ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές: Ο Μύ­θος του Ο­δοι­πό­ρου (Α­θή­να, 1986), Χειμερινοί Μορφασμοί (1993), Α­νέ­μου (Πλα­νό­διον, 1999), Μη με ψά­χνε­τε ε­δώ (Πλα­νό­διον, 2009), Το πριν και το μετά την παύλα (2018, Γαβριηλίδης) και πέντε βι­βλί­α πε­ζο­γρα­φί­ας: έ­να μυ­θι­στό­ρη­μα: Σαν σε κα­θρέ­φτη (Με­ταίχ­μιο, 2003), και τέσσερις συλ­λο­γές δι­η­γη­μά­των: Ο­με­λέ­τα με μα­νι­τά­ρια (Νε­φέ­λη, 2007), Ελ­λη­νι­στί: ο Γρί­φος, Ασφαλής πόλη (2015, Γαβριηλίδης) και Ηρώ Νικολοπούλου και άλλες συντεχνιακές ιστορίες ( Γαβριηλίδης, 2019).
Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη σε πολλά διεθνή φεστιβάλ ποίησης: Τουρκία (2012), Θεσσαλονίκη (2013), Αθήνα (2013), Κροατία (2015), Αθήνα (2019), κ.ά.
Από το 2010 συν­δι­ευ­θύ­νει με τον Γιάννη  Πατίλη την ι­στο­σε­λί­δα για το μι­κρό δι­ή­γη­μα Πλα­νό­διον-Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι και μαζί του επιμελήθηκε τις ανθολογίες μικρού διηγήματος Ιστορίες Μπονζάι ’14, '15 και '16 (εκδ. Γαβριηλίδης) καθώς και την ανθολογία "83 Ιστορίες Μπονζάι για το Σημείο Μηδέν" (μαζί με τον Β. Μανουσάκη και την Ε. Σταγκουράκη, 2016, Μ. Σιδέρης)
Ποι­ή­μα­τα, δι­η­γή­μα­τα και άρ­θρα της έ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεί στον πε­ρι­ο­δι­κό,  ημε­ρή­σιο και ηλεκτρονικό τύ­πο και έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Τουρκικά και Κροατικά. 

Στα Ισπανικά κυκλοφορεί μία ανθολογία ποιημάτων της με τον τίτλο Aceptiones de la Miranda σε μετάφραση του Jose Antonio Moreno Jurado (2019, El Arbol de la Luz, Sevilla).

Στο πλαίσιο του 12ου Ελληνο-Ιβηροαμερικανικού Φεστιβάλ «Λογοτεχνία εν Αθήναις» (ΛΕΑ) διακρίθηκε με το 1ο Βραβείο στον σχετικό διαγωνισμό μικροδιηγήματος.
Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Εται­ρείας Συγγραφέων και του Κύκλου Ποιητών.
 
Τελευταία Ανανέωση:
Δευ, 11/23/2020 - 21:43