"Στα μετόπισθεν των λαμπερών προθηκών" (εφ. Ο δρόμος της Αριστεράς, Πολιτισμός Γραφή & Ανάγνωση, 17-07-2010)

  

Πολιτισμός Γραφή & Ανάγνωση, για την εφ. Ο δρόμος της Αριστεράς, επιμέλεια: Σταμάτης Μαυροειδής. 17-07-2010

  
 
Στα μετόπισθεν των λαμπερών προθηκών 
Α­να­γνω­στι­κές Προ­τά­σεις 
 
Εί­ναι γνω­στό, το νέ­ο δεν εγ­γυά­ται πά­ντα την ποιό­τη­τα, ού­τε την φρε­σκά­δα ή την ι­διαί­τε­ρη μα­τιά· το ε­πί­και­ρο κα­τά­βρο­χθί­ζει βου­λη­μι­κά το ση­μα­ντι­κό. Στα νέ­α εκ­δο­τι­κά μας ή­θη, βι­βλί­ο τριών μό­λις ε­βδο­μά­δων πα­ρο­πλί­ζε­ται στα με­τό­πι­σθεν των λα­μπε­ρών προ­θη­κών θυ­μί­ζοντας βι­τρί­να ο­πω­ρο­πω­λεί­ου, ό­που το ε­μπό­ρευ­μα μό­λις χά­σει το πρώ­το σφρί­γος του πε­τιέ­ται στα πί­σω κα­φά­σια. Έ­τσι σπά­νια προ­λα­βαί­νει να α­να­δει­χθεί το πραγ­μα­τι­κά α­ξιό­λο­γο. Τέ­τοιες σκέ­ψεις έ­κα­να τους τε­λευ­ταί­ους μή­νες ανα­ζη­τώ­ντας μι­κρά δι­η­γή­μα­τα για το ι­στο­λό­γιο «Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι», κα­θώς διά­βα­ζα πα­λαιό­τε­ρα βι­βλί­α με σκο­πό να βρω τα κα­λύ­τε­ρα για τις α­ναρ­τή­σεις μας. Α­πο­δεί­χθη­κε συ­να­ρ­πα­­στι­κή πε­ρι­πέ­τεια με πολ­λές εκ­πλή­ξεις. Α­να­κάλυ­ψα συγ­γρα­φείς, ξα­να­θυ­μή­θη­κα άλ­λους:
τον Πά­ρι Τα­κό­που­λο, που με λο­ξή μα­τιά και τολ­μη­ρά θέ­μα­τα κα­τα­δει­κνύ­ει χωρίς δι­δα­κτι­σμούς υ­πο­κρι­σί­ες και πά­θη, στα δι­η­γή­μα­τα «Τις ο λα­λών»·
την Α­λε­ξάν­δρα Πα­πα­δο­πού­λου, με την α­ντι­συμ­βα­τι­κή της μα­τιά στην πε­ρι­γραφή των η­ρώ­ων τής κο­σμο­πο­λί­τι­κης Κων­στα­ντι­νού­πο­λης του 1900, στο «Κό­ρη ευ­πειθής και άλ­λα δι­η­γή­μα­τα»·
τον α­πό πα­λιά α­γα­πη­μέ­νο Α­χιλ­λέ­α Κυ­ρια­κί­δη, που με­τα­γρά­φο­ντας πα­λαιούς μύ­θους στις «Διε­­στραμ­μέ­νες Ι­στο­ρί­ες» του, πολ­λα­πλα­σιά­ζει τις δυ­να­τότη­τες προ­σέγ­γι­σης του αρ­χι­κού νο­ή­μα­τος·
τέ­λος, τον συ­ναρ­πα­στι­κά ξε­χωρι­στό Α­θα­νά­σιο Θ. Γκρά­βα­λη, στο δια­λε­κτι­κό του «Της Μα­τζου­ρά­νε­νας το χά­λα­σμα».
Η Ηρώ Νικοπούλου είναι πεζογράφος
 
2010-07-01 Πολιτισμός Γραφή & Ανάγνωση, για την εφ. Ο δρόμος της Αριστεράς, επιμέλεια: Σταμάτης Μαυροειδής.
 
Τελευταία Ανανέωση:
Τρί, 05/24/2011 - 12:44