Η Τούλα Ρεπαπή για την συλλογή διηγημάτων "Ομελέτα με μανιτάρια" (ιστοσελίδα Diavasame.gr, 14-07-2008)

  

Η Τούλα Ρεπαπή για την συλλογή διηγημάτων Ομελέτα με μανιτάρια (Νεφέλη, 2007) για την ιστοσελίδα του Diavasame.gr (2008-07-14)
 
 
  Tableaux Vivants  Ή  Ζω­γρα­φί­ζο­ντας τη ζω­ή 
 
Η Η­ρώ Νι­κο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να. Σπού­δα­σε ζω­γρα­φι­κή και σκη­νο­γραφί­α στην Α­νω­τά­τη Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών. Έ­χει κά­νει πολ­λές α­το­μι­κές και ο­μα­δικές εκ­θέ­σεις στην Ελ­λά­δα και στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Έρ­γα της βρί­σκο­νται σε ι­διωτι­κές και δη­μό­σιες συλ­λο­γές. Έ­χει δη­μο­σιεύ­σει τρεις ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές: Ο Μύ­θος του Ο­δοι­πό­ρου, Χει­με­ρι­νοί Μορ­φα­σμοί, Α­νέ­μου και έ­να πε­ζο­γρά­φη­μα: Σαν σε κα­θρέ­φτη . Ποι­ή­μα­τα και πε­ζά της έ­χουν δη­μο­σιευ­θεί σε λο­γο­τε­χνι­κά πε­ριο­δι­κά .
Η συγ­γρα­φέ­ας στο βι­βλί­ο της “Ο­με­λέ­τα με μα­νι­τά­ρια ” μέ­σα α­πό πέ­ντε ε­νό­τητες δε­κα­ο­κτώ δι­η­γη­μά­των κα­τα­γρά­φει έ­ναν κό­σμο γνω­στό, ά­γνω­στο, φο­βι­κό, εφιαλ­τι­κό, παι­δι­κό, ε­φη­βι­κό, φα­ντα­στι­κό, ε­ρω­τι­κό, αι­σθη­σια­κό, α­νά­πη­ρο, του μέλ­λο­ντος και α­να­τρέ­πο­ντάς τον δί­νει την πραγ­μα­τι­κή του ει­κό­να.
Οι δι­η­γή­σεις ξε­κι­νούν α­πό την παι­δι­κή η­λι­κί­α ό­που ρό­λοι ό­πως μά­να, κό­ρη, κού­κλα, εί­ναι δυσ­διά­κρι­τοι, αμ­φί­δρο­μοι και κυ­κλι­κοί. Ε­ξου­σια­στι­κοί. Συ­νεχί­ζει με την ε­πα­νά­στα­ση της ε­φη­βεί­ας, το πρώ­το ση­μά­δι α­πό φι­λί και κα­τα­λήγει στην ω­ρι­μό­τη­τα που μό­νο η­λι­κια­κά α­φο­ρά ό­λους κά­νο­ντας και την πρώ­τη απο­τί­μη­ση στη με­γά­λη α­πώ­λεια του θα­νά­του. Χα­ρα­κτή­ρες κα­θη­με­ρι­νοί συ­νυ­πάρχουν με πε­ρι­θω­ρια­κούς, που α­να­δει­κνύ­ο­νται ως οι μό­νοι που α­πέ­μει­ναν να πο­νούν, να νοιώ­θουν να σκέ­πτο­νται, κα­τα­θέ­το­ντας πα­ράλ­λη­λα το κό­στος της δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τας τους. Μπα­λα­ρί­νες στον ί­διο χο­ρό και χώ­ρο, σαν να προ­στάζει ο δη­μιουρ­γός. Τα α­ντι­κεί­με­να έ­χουν και αυ­τά την θέ­ση τους που με την γοη­τεί­α του τε­χνί­τη και την πα­τί­να του χρό­νου γε­νούν ε­νο­χές. Άλ­λα α­πο­κομ­μένα σαν τρό­παια α­κρω­τη­ρια­σμού και τα­πεί­νω­σης, άλ­λα σαν κού­κλες στο παι­χνίδι της ζω­ής, σαν φω­το­γρα­φί­ες μιας α­πού­σης πα­ρου­σί­ας, σαν σπίρ­τα που δί­νουν ψω­μί και παίρ­νουν ζω­ή, εί­τε σαν μα­χαί­ρια δο­λο­φο­νι­κά που ε­πι­βάλ­λουν την δι­καιο­σύ­νη, με εκ­δί­κη­ση. Ο χρό­νος ρευ­στός και α­προσ­διό­ρι­στος, ε­νύ­πνιος ενί­ο­τε, κα­τα­γρά­φει τα ση­μά­δια της αν­θρώ­πι­νης ύ­παρ­ξης χα­ρί­ζο­ντάς τους την ι­διό­τη­τά του: το αιώ­νιο.
Η συγ­γρα­φέ­ας με γρα­φή με­στή, πυ­κνή, με μι­κρές προ­τά­σεις που βρί­θουν α­πό ευφυείς πα­ρο­μοιώ­σεις και πα­ραλ­λη­λι­σμούς, κα­τα­γρά­φει τις φω­το­σκιά­σεις των συ­ναι­σθη­μά­των ζω­γρα­φί­ζο­ντας με λέ­ξεις την αν­θρώ­πι­νη ψυ­χή. Έ­νας πό­νος υπο­δό­ριος που δεν τον εκ­φρά­ζει αλ­λά τον πε­ρι­γρά­φει με ευ­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, μετα­τρέ­πει το κεί­με­νο σε ε­μπνευ­σμέ­νο και α­να­τρε­πτι­κό, προ­κα­λώ­ντας υ­πό­γειες ε­κρή­ξεις. Ο πό­νος κυ­ριαρ­χεί, α­κό­μη και ό­ταν η παι­δι­κό­τη­τα του βλέμ­μα­τος κά­νει τις πε­ρι­γρα­φές, ή τις πα­ρο­μοιώ­σεις. Ω­στό­σο, το κεί­με­νο δια­τη­ρεί το μέ­τρο και δεν διο­λι­σθαί­νει στο με­λό. Η δια­δο­χή των η­λι­κιών το­νί­ζει πε­ρισ­σό­τε­ρο την γέν­νη­ση, ε­ξέ­λι­ξη και διάρ­κεια των ψυ­χι­κών συ­μπτω­μά­των, ό­που η συγ­γρα­φέ­ας με ε­ξα­σκη­μέ­νο μά­τι στη τέ­χνη και χέ­ρι στη γρα­φή α­πο­τυ­πώ­νει το φως, τις σκιές και το γκρί­ζο της αν­θρώ­πι­νης ψυ­χής, γο­η­τεύ­ο­ντας τον α­να­γνώστη. Με σκη­νο­θε­τι­κή δε μα­ε­στρί­α α­πλώ­νει τον ο­ρί­ζο­ντα της αν­θρώ­πι­νης φύ­σης, με τις πα­θο­γέ­νειες και α­τέ­λειες της, α­πει­κο­νί­ζο­ντας έ­να πλή­ρες κοι­νωνι­κό κα­λει­δο­σκό­πιο.
Κά­θε δι­ή­γη­μα προ­βάλ­λει σαν ζω­ντα­νός πί­να­κας ζω­γρα­φι­κής, με βά­θος, προ­ο­πτι­κή, φως και μή­νυ­μα που άλ­λο­τε βγαί­νει α­πό την έκ­βα­ση της ι­στο­ρί­ας και άλ­λο­τε α­πό τα βλέμ­μα­τα που βυ­θί­ζο­νται σε οι­κεί­ους πό­νους και ε­νο­χές. Έ­να βιβλί­ο γραμ­μέ­νο με τρυ­φε­ρό­τη­τα και α­γά­πη για τον άν­θρω­πο.

                                                                                     Τούλα Ρεπαπή  

Τελευταία Ανανέωση:
Κυρ, 05/22/2011 - 16:01